• صفحه اصلی
 • >
 • اولین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۱

اولین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۵۱

 • دوره اول:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ روزنامه۵۱/۲/۹ شماره روزنامه۰۱/۲۵/۲۳۳۵ ۹۱۱۱ .
 • بازرس اصلي: حسن تقوی
 • رئیس هيئت مديره: رضا قلی شهیدی
 • خزانه دار: نسرین ظلی
 • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۵۱/۲/۹ شماره مجوز۶/۱۲۴۸ .
 • نام صدور مجوز: سازمان ثبت اسناد
 • بازرس اصلي: حسن تقوی
 • رئیس هيئت مديره: رضا قلی شهیدی
 • خزانه دار: نسرین ظلی