برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان در فرهنگسرای شفق