• صفحه اصلی
  • >
  • #فیلم با زبان_اشاره_ایرانی همه ما می‌دونیم افراد ناشنوا در ایران از حق دسترسی به رسانه‌های ملی برخوردار نیستند.