• صفحه اصلی
  • >
  • مصاحبه با هنرمند آقای علیرضا میرزا رضایی

مصاحبه با هنرمند آقای علیرضا میرزا رضایی

لطفاً بيوگرافى خود را شرح دهيد!

اينجانب عليرضا ميرزا رضايى متولد  سال ۱۳۵۰ د ر يكى از محله هاى منطقه ۱۰ تهران بد نيا آمد م. به نقل از پد ر و ماد رم ابتد ا شنوايى د اشتم؛ ولى بواسطه تب مننژيت كه د ر طفوليت به آن د چار گرد يد م. اين بيمارى بر شنوايى من تاثير گذاشت و عصب شنوايى مرا فلج نمود  و من از ناحيه هر د و گوش ناشنوا گشتم. ابتد ا تحمل اين ضايعه براي خانواد ه بسيار مشكل بود  ولى بعد ها پذيرفتند . من د ر كود كي كلاس هاى مقد ماتى و پيش زمينه براى ورود  به د بستان هاى ناشنوايان را د ر آموزشگاههاى وابسته به باغچه بان پشت سر گذاشتم ورود  من به د بستان از كلاس آماد گى و اول د ر د بستان نيمروز واقع د ر خيابان كارگر شمالى شروع شد؛  و چون آغاز د وران تحصيل من با شروع انقلاب اسلامى مصاد ف بود ، بنابراين هر سال مد رسه هاى ما تغيير مى يافت و بيشتر سال هاى تحصيلى جد يد  مى بايست به يك مد رسه جد يد  مى رفتيم كه اين خالى از زحمت براى من نبود؛ چرا كه جابجايى و آشنا شد ن با مربيان جد يد  و نا آشنا، براى من بسيار د شوار بود  به طورى كه د ر مد ارس ناشنوايان ـ سهند  و مجد د اً د ر يك د بستان د يگر كه نام آن فراموشم شد ه و بعد  از آن د ر كلاس پنجم به باغچه بان واقع د ر ميد ان يوسف آباد  رفتم و د وران راهنمايى را نيز د ر مجتمع ناشنوايان باغچه بان تا كلاس د وم راهنمايى گذراند م. كلاس سوم راهنمايى د ر بحبوحه جنگ ايران و عراق بود  كه خانواد ه ام تصميم گرفتند  به شهرستان يزد  رفته و آنجا سكونت نمايند . آنها بر خلاف خواسته من كه د وست  د اشتم د ر تهران بمانم و تحصيل كنم به علت بيمارى و كسالت ماد رم به ناچار به يزد  رفتيم و د ر آنجا از بهمن ماه، تحصيلاتم را د ر د بستان ناشنوايان اميد  يزد  د ر كلاس سوم راهنمايى اد امه د اد م. پس از آن د ر هنرستان هنرهاى تجسمى پسران يزد  با شركت د ر آزمون ورود ى پذيرفته شد م، و كلاس هاى اول و د وم هنرستان را د ر آن مد رسه گذراند م. نا گفته نماند  اين هنرستان عاد ى بود  و من مى بايست با بچه هاى شنوا د رس مى خواند م وقتى از مسئولان درخواست رابط كرد م گفتند. چون د رس ها متنوع است ما نمى توانيم براي هر د رسى از جمله د روس اد بيات، د ينى، عربى و غيره يك رابط بگذاريم و رابطى كه همه د روس را بد اند ، ند اريم، فقط براى زبان انگليسى به من يك رابط د اد ند . خلاصه تحصيلاتم را د ر رشته هنر تا كلاس د وم هنرستان د ر يزد  گذراند م. سپس با اصرار و د رخواست هاى من مبنا بر نقل مكان به تهران و موافقت خانواد ه به شهر تهران آمد يم. تا مد تى د ر تهران سرگرد ان بود م، چون هنرستانى كه مخصوص ناشنوايان باشد  و به رشته نقاشى بپرد ازد  وجود  ند اشت. با تحقيق بسيار متوجه شد م د ر تهران نيز هنرستان هنرهاى تجسمى پسران وجود  د ارد ، بنابراين به اتفاق پد رم به آنجا رفتيم و مد اركم را ارائه د اد م ولى آنها از ثبت نام من سرباز زد ند  و گفتند  من نمى توانم ضمن تحصيل با ناشنوايان و افراد  عاد ى با استاد ان به كار نقاشى كه رشته اصلى من بود ، با استاد ان بپرد ازم. مد ير و معاون آن وقت هنرستان با اصرار پد رم كه من د ر يزد  ۲ سال با افراد  عاد ى و شنوا د رس خواند ه و  د بيرها كار مرا نيز تائيد  كرد ه اند.  بالاخره با آزمونى كه د اد م پذيرفتند  كه از من ثبت نام بعمل آورند  و كار نقاشى مرا نيز تائيد  كرد ند . خلاصه قرار شد  د روس عملى مربوط به رشته ام را كه نقاشى بود  مثل پرسپكتيو آناتومى، تاريخ  هنر- طراحى را د ر هنرستان تجسمى و د روس تئورى نظير فارسى، زبان، د ينى، عربى را د ر هنرستان ناشنوايان نظام مافى و سال چهارم د ر هنرستان فنى حرفه اى، سيد  جمال الد ين اسد  آباد ى شماره ۲۰ بگذرانم. بعد  از گذراند ن د وره تحصيل د يپلم هنرم را از هنرستان تجسمي پسران با مد رك عالي د ريافت كرد م و د رست د ر زماني كه من موفق بر اخذ مد رك د يپلم شد م هنرستان سيد  جمال الد ين اسد  آباد ى كه د ر كنار مجتمع باغچه بان است كلاس هاى هنر و گرافيك را برپا كرد ند .

د ر سال ۷۱ ضمن شركت د ر آزمون د انشگاه آزاد اسلامى ( د  انشكد ه هنر و معمارى )، د ر رشته نقاشى پذيرفته شد م. د ر د انشگاه نيز همان مشكلات د وران هنرستان را د اشتم. د ر آنجا چون بيشتر به كارهاى عملى بها مى د اد ند  كارهاى  نقاشى من د ر مقايسه با د يگر نقاشان بسيار عالى بود . بد ين ترتيب ليسانس و فوق ليسانس خود  را از د انشگاه آزاد  اخذ كرد م و د ر كنار د رس خواند ن، تابلوهاى زياد ى به سبك اكسپرسيونيسم و آبستره اكسپرسيونيسم كشيد م و د ر نمايشگاه هاى د يگر كه بيشتر انفراد ى بود  شركت كرد م كه با استقبال بسيار زياد ى روبرو شد . البته تعد اد ى از تابلوهايم به فروش رفت و د ر نمايشگاه د و سالانه ۱۳۷۶ موزه هنرهاى معاصر جزو ۱۰ نفر برتر شناخته شد م و از طرف وزارت ارشاد  به رياست وزير وقت آقاى مهاجرانى، به لوح افتخار، تند يس قلم موى طلايى و د ه عد د  سكه بهار آزاد ى نائل آمد م.

د ر سال هاى بعد  د ر نمايشگاه هاى مختلف شركت نمود م. مجد د اً از وزير ارشاد  وقت آقاى مسجد  جامعى لوح افتخار و تقد ير نامه د ريافت كرد م . هميشه از كارهاى نقاشى من بعنوان كارهايى قوى ، پرقد رت، د اراى سرعت، هيجان و نشاط از طرف استاد ان، مخاطبان و بازد يد  كنند گان از تابلوهايم ياد  شد ه و تعاريف نقاشى هايم توسط كارشناسان مختلف د ر روزنامه هاى همشهرى، اطلاعات، كيهان هوايى و مجلات آورد ه شد ه است. پس از آن كم كم د رگير زند گى شد ه و به د نبال ازد واج و تشكيل خانواد ه رفتم و حد ود  د و سال است كه ازد واج كرد ه ام و كارهاى تد ريس و زند گى و مشكلات روزانه مرا از نقاشى باز د اشته كه همانند  سابق نمى توانم به طور مستمر به كار نقاشى بپرد ازم.

          * چگونه با همسرتان آشنا شديد؟

همسرم ناشنوا و د انشجوى رشته نقاشى است. كه با معرفى يكي از د وستانم اين آشنايى صورت گرفت و به ازد واج انجاميد .

          * چه كسى مشوق شما در اين راه بود؟

البته خانواد ه اما مهم ترين مشوق من كه هيچ گاه د ر اين عرصه مرا تنها نگذاشته است استاد  گرانقد رم آقاى مسلميان بود ند  كه از ايشان صميمانه  تشكر مى كنم.

          * شما به عنوان يك ناشنوا زندگى را چگونه مى بينيد؟

به نظر من جامعه ما به افراد  موفق ناشنوا توجه چند انى ند ارد  و هنرهاى آنان را ناد يد ه مى گيرد .

          * فعاليت انجمن خانواده ناشنوايان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

بسيار خوب است و واقعاً پيشرفت چشم گيرى د اشته و من خوشحال هستم كه برنامه هايى د ر سطح عالى د ارد  و همين طور به خود  مى بالم كه اين انجمن د ر تمام زمينه ها فعاليت د ارد .

          * نظرتان در مورد مجله آواى نگاه نظرتان را بيان كنيد؟

مطالب خيلى جالب، عالى و گيرا است و من افتخار مى كنم كه همچنين مجله اى به د ست جوانان ناشنوا طراحى شد ه است.

          * چه توصيهاى به جوانان ناشنوا مى كنيد؟

من كوچك تر از آن هستم كه بخواهم توصيه اى بكنم. ولى د لم مى خواهد  همه جوانان مملكت ما از بزرگان الگو بگيرند و تجربه آنان را سرلوحه زند گى خويش قرار د هند .

  1. لطفاً از خصوصيات اخلاقى خود براى خوانندگان ما بگوييد؟

من فرد ى د لسوز هستم اما زود  رنج و خيلى د وست د ارم به انسان ها كمك كنم.

  1. بزرگترين آرزوى شما!

موفقيت د ر كارهايم به طورى كه د ر جهان بين المللى شود  و به گوش تمام جهانيان برسد .

               * در پايان ضمن تشكر از شما‏‏، پيشنهاد يا انتقاد خود را بفرماييد؟

انجمن خانواد ه ناشنوايان براى بالا برد ن سطح اطلاعات ناشنوايان خيلى خوب عمل مى كند. يعنى افراد باهم صحبت مى كنند و اطلاعات د ر زمينه هاى مختلف را تباد ل نظر مى كنند  و هم چنين آشنايى با نخبگان جوانان د ر اين مكان صورت مى گيرد. البته مكان انجمن خانواد ه ناشنوايان ايران براى فعاليت هاَى گسترد ه انجمن كوچك است بايد جاى مناسب د يگرى براى انجمن تد ارك د يد ه شود. چرا كه برنامه هاى آن بسيار آموزند ه است.

            * و كلام آخر!

با آرزوى موفقيت و پيروزى روز افزون براى شما.

               * شرکت در چندین نمایشگاه از جمله:‏

 انفرادی

‏-‏ گالری سبز ۱۳۷۵‏

‏-‏ گالری سبز ۱۳۷۶‏

‏-‏ گالری برگ ۱۳۷۸‏

‏-‏ گالری برگ ۱۳۸۰‏

                 گروهی

– هنرستان هنرهای تجسمی پسران یزد  سال ۶۷- ۱۳۶۶‏

– هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران سال ۶۹- ۱۳۶۸‏

– فرهنگسرای اند یشه ( اولین جشنواره فرهنگی هنری ناشنوایان  ۱۳۷۳‏ )

– فرهنگسرای بهمن ۱۳۷۴‏

– فرهنگسرای هنر ایران ۱۳۷۵‏

– گالری لاله ۱۳۷۵‏

– فرهنگسرای شفق ۱۳۷۶‏

– چهارمین نمایشگاه د و سالانه نقاشی ایران – موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳۷۶‏

– کشور من د ر سال ۲۰۰۰ – فرهنگسرای نیاوران ۱۳۷۶‏

– فرهنگسرای شفق ۱۳۷۷ ‏

– بنیاد  امور بیماریهای خاص – فرهنگسرای نیاوران ۱۳۷۷‏

– فرهنگسرای شفق ۱۳۷۸‏

– سومین نمایشگاه طراحان معاصر ایران گالری برگ ۱۳۷۸‏

– اولین نمایشگاه آثار هنری ناشنوایان کشور – فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۱‏

– نخستین جشنواره ایران سرزمین صلح – فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۱‏

– د ومین نمایشگاه آثار هنری – فرهنگی ناشنوایان کشور – فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۲‏

– گالری فاطیما ۱۳۸۳ ‏

                   جوایز‏

‏-‏ لوح افتخار و تند یس قلم موی طلایی از چهارمین نمایشگاه د و سالانه نقاشی ایران د ر ‏موزه هنرهای معاصر ۱۳۷۶‏

‏-‏ لوح سپاس نمایشگاه بنیاد  امور بیماریهای خاص د ر فرهنگسرای نیاوران ۱۳۷۷‏

‏-‏ لوح افتخار از نخستین نمایشگاه آثار هنری فرهنگسرای ناشنوایان کشور د ر ‏فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۱‏

‏-‏ لوح افتخار از نخستین جشنواره ایران زمین صلح د ر فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۱‏

‏-‏ لوح افتخار از د ومین نمایشگاه آثار هنری فرهنگسرای ناشنوایان کشور د ر فرهنگسرای ‏نیاوران ۱۳۸۲‏)