• صفحه اصلی
  • >
  • مصاحبه با هنرمند نمونه: آقای محمد  رضا عباسی قولی که فراموش شد

مصاحبه با هنرمند نمونه: آقای محمد  رضا عباسی قولی که فراموش شد

محمد رضا عباسی، جوان ناشنوای سی و شش ساله كرجی، دستان معجزهگری دارد که از چوبهای خشک و بیجان، مبل و میز و مجسمههایی میسازد که در نوع خود کم نظیر است. کنده کاری های او روی این وسایل دیدنی است و بیانگر دستان توانا و ظرافت طبع اوست.

          تعدادی از کارهای محمدرضا در روز جهانی  معلولان، در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد و مسئولان وقت توانبخشی سازمان بهزیستی، ضمن تمجید و تحسین ازمحمدرضا، قول مساعدت در زمینه فراهم کردن سرمایه کار برای این جوان پر استعداد کم سرمایه را داد و قابل ذکر است که طبق قوانین بهزیستی، سرمایه کار برای این شخص و افراد مشابه، صدهزار تومان است که مطمئناً برای کار نجاری و منبت کاری بسیار اندک است.

* لطفا بیوگرافی خود را شرح دهید؟

محمد  رضا عباسی، ۴۳ ساله و متولد  تهران هستم. د ر د وران کود کی د ر فصل زمستان د ر اثر عفونت گوش، د چار کم شنوایی شد م و د رصد  شنوایی ام را به خوبی نمی د انم.

* دوران کودکیتان را چگونه گذراندید؟

زمانی که کود ک بود م پد ر خد ا بیامرزم که نجار بود  مرا نزد  خود  برد ه با ابزار نجاری  بازی می کرد م. د ر سن ۷ سالگی مرا برای تحصیل به باغچه بان فرستاد  تا د رس بخوانم ولی من علاقه چند انی به د رس ند اشتم و والد ینم بر سر این موضوع بحث می کرد ند  که چرا د رس                نمی خوانی  و من با د رد  سر  کلاس سوم راهنمایی را پشت سر گذاشتم و د یگر اد امه ند اد م.

* در مورد هنر و کارتان توضیح دهید؟

زمانی که ترک تحصیل کرد م به پیشنهاد  پد رم د ر کارگاه جوش کاری به این حرفه مشغول و آن را به خوبی فرا گرفتم . سال ۱۳۵۵ مصاد ف با شروع کاري من بود  که ۲ سال به صورت آموزشی مبلغ ۲۰۰ تومان د ستمزد  می گرفتم و به صورت حرفه ای این هنر را آموختم و موفق به اخذ مد رک آن گرد ید م.

د ر سن ۱۶ سالگی، د ر کارگاه د یگری مشغول به کار شد م و مورد  تمسخر افراد  شنوا قرار می گرفتم که عصبانیت مرا برمی انگیخت به همین د لیل علاقه ام نسبت به این حرفه کم شد  و این شغل و حرفه را ترک کرد م.

به پیشنهاد  پد رم به حرفه نجاری پرد اختم و به محل کار پد رم که د ر ساختمان ورزشی قرار د اشت و به تغییرات چوب آن می پرد اخت به مد ت ۶ سال کار کرد م. بعد  از مد تی به د لیل د رآمد  کم تغییر شغل د اد ه و د ر کار بتن و تیرچه ساختمان مشغول به کار شد م ( ۲ یا ۳ ماه ) که این حرفه را نیز به علت د ور بود ن مسیر راه تغییر د اد م و خانه پد ری را فروخته و به کرج نقل مکان نمود م. به مد ت ۴ ماه بیکار بود م  مجد د ا به کار جوش کاری ( تانکر منبع آب ) پرد اختم که به د لیل صد ا و ناراحتی اعصاب ترک کار کرد م ( به مد ت ۷ ماه ) تا این که مغازه نجاری نظرم را به خود ش جلب کرد . د ر این مغازه مجسمه های زیبایی د رست می کرد ند  و من علاقه نشان د اد م ولی استاد  از پذیرفتن من امتناع نمود  و به علت ناشنوا بود نم از استخد ام من سرباز زد   ولی با اصرار زیاد  و تقاضای پد رم، استخد ام شد م. با د قت فراوان این حرفه را آموختم و وسایل مغازه ( منبت کاری ) را کم کم خرید اری نمود م و د ر زیر زمین منزلمان، مشغول به کار شد م و وسایل را با بهترین کیفیت به مشتریان عرضه می کرد م. حتی میز بازی، مجسمه، کنسول و مبل را به کشورهای خارجی صاد ر می کرد م. بعد  از مد تی به کرمان رفته و آثارم را به نمایش گذاشتم و مجد د ا به تهران آمد ه و به مد ت ۱۰ سال کارهایم را د ر بهزیستی د ر معرض د ید  عموم قرار د اد م و موفق به اخذ لوح تقد یر گرد ید م. هم اکنون د ر بهارستان د ر مغازه مبل سازی مشغول به کار هستم و از این حرفه و کارم بسیار راضی و خشنود  می باشم. همه د ستگاه ها را خرید اری نمود م و به تنهایی کار می کنم و هیچ شاگرد ی ند ارم.

* آیا شما خود را یک فرد موفق می دانید؟

البته من د ر این حرفه موفق هستم. اما به علت بیماری همسرم به آن موفقیت که خواهان آن بود م نرسید م.

          * بیماری همسرتان چیست و چگونه با هم آشنا شدید؟

بیماری همسرم ام اس است كه ۱۲ سال است این بیماری همراهش بود ه و آزارش می د هد . من از طریق یکی از د وستانم با همسرم آشنا شد م و یک فرزند  د ختر د ارم که شنوا می باشد .

          * خصوصیات اخلاقی شما چیست؟

د لسوز، مهربان و بسیار خوش طبع هستم.

 

          * چه کسی بیشترین نقش را در موفقیت شما داشته است؟

موفقیت خود  د ر وهله اول تلاش و کوشش خود م، پد ر و ماد رم و همچنین حاج آقا اربابی فرد  د انسته و همه چیزم را مد یون زحمات و تشویق آنها می د انم.

          * شما به چه رشته ورزشی علاقه مندید؟

رشته مورد  علاقه من بد نسازی است و من ۲ سال د ر رشته شنا فعالیت د اشتم.

          * شما چه صحبتی برای افراد ناشنوا دارید؟

همگی به رشته هنر بپرد ازند ، آموزش ببینند  تا حرفه ای د اشته باشند  و من مایلم حرفه ام را به علاقه مند ان آموزش د هم.

          * فعالیت انجمن خانواده ناشنوایان را چگونه ارزیابی می کنید؟

بسیار خوب است و فعالیت های زیاد ی را مشاهد ه می کنم .

* در مورد مجله آوای نگاه چه نظری دارید؟

به نظر من مجله بسیار خوبی است و پیشرفت چشم گیری د اشته است ولی عکس ها ی آن کم است.

* اگر پیشنهاد، نظر و انتقادی در مورد عملکرد فعالیتها ی انجمن دارید، بفرمائید؟

د ر مورد  بیماری هایی که ناشناخته است و ما نمی د انیم ، راهنمایی شود.  اطلاعا ت د هید  و یا این که د ر مورد  بحث های روز تبلیغ کنید .

          * آرزوی شما ؟

آرزوی موفقیت خود م و عزیزان ناشنوا د ر عرصه حرفه آموزی، سلامتی و بهبود  بیماری همسرم.

* کلام آخر؟

          امید وارم د ر تمامی مراحل زند گی موفق و مؤید  باشید .

مصاحبه گنند گان: ليلا پيكانى،بهناز ستود ه و مليحه ايروانى