• صفحه اصلی
  • >
  • مصاحبه با ورزشكار نمونه: آقاى جلال سربخشيان

مصاحبه با ورزشكار نمونه: آقاى جلال سربخشيان

* لطفاً بيوگرافى خود را به طور كامل شرح دهيد؟

من جلال سربخشيان، متولد  ۱۳۵۲ و اهل تبريز مى باشم. ميزان تحصيلاتم تا سوم راهنمايى است. ۲ خواهر و ۲ براد ر د ارم كه همگى سالم مى باشند . علاوه بر رشته ورزشى، د ر چاپخانه مشغول به كار مى باشم.

          * علت ناشنوايى شما چه بود؟

علت ناشنوايى من مربوط به د وران بارد ارى ماد رم مى باشد  كه د ر اثر زمين خورد ن باعث شد  كه من شنوايى خود  را از د ست د اد ه و ناشنوا متولد  گرد م.

          * لطفاً از رشته ورزشىتان بگوييد؟

رشته كوهنورد ى، رشته اى كه بسيار د وست مى د ارم  و به آن بها مى د هم. رشته اى كه فكر مى كنم، يكى از بهترين رشته هاى ورزشى است و من اين رشته را با علاقه بسيار انتخاب نمود ه و به آن اد امه د اد م.

          * شما چگونه به اين رشته ورزشى وارد شديد؟ آيا از اين رشته ورزشى تان راضى هستيد؟

من اوايل براى تمرين به د ركه، د ربند  و توچال مى رفتم و به اين ورزش مى پرد اختم. د ر همين تمرينات يكى از مربيان شنوا به نام آقاى مهدى نوروزى، متوجه من شد علاقه وافرم را نسبت به اين رشته ورزشى د ريافت. سپس از من د عوت نمود  تا به گروه عقاب به مربى گرى آقاي نوروزى بپيوند م و به اين رشته مشغول گرد م. من نيز مشتاقانه د عوت ايشان را پذيرفتم و د ر اين رشته ورزشى به فعاليت پرد اختم و از انتخابم د ر اين رشته ورزشى بسيار راضى و خرسند  هستم.

          * شما اين ورزش را از چه سالى آغاز كرده و تاكنون به چه كوههايى صعود كردهايد؟ لطفاً به طور كامل شرح دهيد؟

من از سال ۱۳۷۰ اين ورزش را شروع كرد م و براي تمرين به توچال، د ركه و د ربند  مي رفتم. تا اين كه تصميم گرفتم كه همراه د وستان قله كوه هاى مختلف كشور را فتح نمايم كه اين گونه نيز شد  و با يارى خد اوند  تبارك و تعالى، به رشته كوه هاى مختلف صعود  نمود م. البته بيشتر اين صعود ها د وستانه بود .

          رشته كوههاى فتح شده عبارتند از:

* سال ۱۰/۵/۱۳۸۱ ، د ر كشورهاى چكسلاواكى و رومانى با ۱۵ روز اقامت، د و رشته كوه به ارتفاع ۲۵۰۰ متر و د ر تركيه، رشته كوه آرارات به ارتفاع ۵۳۶۱ متر، د ر مد ت زمان پنج روز و با كسب مقام د وم.

* سال ۱۰/۵/۱۳۸۲ ، د ر تهران، قله د ار آباد  به ارتفاع ۳۴۵۰ متر.

* سال ۱۸/۱۰/۱۳۸۲، د رتهران، قله آبشار د و قلو به ارتفاع ۳۴۵۰ متر.

* سال ۱۹/۱۰/۱۳۸۲، د رتهران، قله توچال به ارتفاع ۳۹۶۰ متر، د ر مد ت زمان يك روز.

* سال ۱۶/۲/۱۳۸۳، د رچالوس، رشته كوه آزاد  به ارتفاع ۴۵۰۰ متر، د ر مد ت زمان يك روز و اند ى با اهد ايى يك جفت كفش ورزشى.

*  سال ۱۵/۳/۱۳۸۳، رشته  كوه الوند  به ارتفاع ۳۵۰۰ متر ، د ر مد ت زمان د و روز و اند ى.

* سال ۳۱/۳/۱۳۸۴، شهر ياسوج، رشته كوه د نا به ارتفاع ۴۳۵۰ متر، د ر مد ت زمان سه روز.

* سال ۲۴/۱/۱۳۸۵، شهر كرمانشاه ، رشته كوه هزار به ارتفاع ۴۴۶۵ متر، با هد يه اى به رسم ياد  بود  و به احتراز د ر آورد ن پرچم ايران به نشانه پيروزى.

* رشته كوه د ماوند  به ارتفاع ۵۶۷۱ متر و كسب مد ال نقره .

* رشته كوه سبلان به ارتفاع ۴۸۱۱ متر و كسب ۲ مد ال طلا و به احتراز د ر آورد ن پرچم ايران، د ر مد ت زمان سه  روز.

همچنين د ر لواسان نيز رشته آتش كوه به ارتفاع ۳۷۱۱ متر را فتح نمود م كه اين صعود  د وستانه بود .

          * شما چند سال در اين رشته فعاليت داريد؟ آيا اكنون نيز به رشته كوهنوردى ميپردازيد؟

من ۱۵ سال است كه د ر اين رشته ورزشى فعاليت مى كنم. اما از زمانى كه ازد واج كرد ه ام، تمرينات و مسابقات من د ر د اخل كشور مى باشد  و د يگر به خارج از كشور سفر نمى كنم. ولى د ر حال حاضر به اين رشته هنوز علاقه مند م و به آن مى پرد ازم.

* به جزء قهرمانانكوهنوردى كه با شما هم سفر مىشدند، آيا فرد ناشنوايى نيز با شما همراه مىشد؟

بله، من با يكى از د وستان ناشنوا به نام آقاى محمد  قاسمى، هم سفر بود م و با ايشان به مد ت ۲ سال به د ركه مى رفتم و باهم به تمرينات مى پرد اختيم.

          * آيا در اين رشته ورزشى، اتفاق و حادثهاى براى شما پيشنيامده است؟

البته اين رشته با تمام سختى هايى كه د ارد ، پيشامد هايى نيز ممكن است رخ د هد . من د ر تهران اولين ماراتن بين المللي د ماوند  به ارتفاع ۵۶۷۱ متر كه اولين مسابقه سريع صعود  قله نيز بود  و جمعاً ۴۰۰۰ نفر شركت د اشتند  و به مد ت زمان ۲ روز، به علت شكستگى پا موفق به رتبه اول نشد م و د ر اين مسابقه رتبه ۲۸۰ را كسب كرد م.

          * شما براى جوانان چه توصيهاى داريد؟

هيچ چيز براى انسان جزء سلامتى و تند رستى ارزش ند ارد . به جوانان توصيه مى كنم كه ورزش كليد  تند رستى است، به هر رشته ورزشى كه مى پرد ازند ، سلامتى را براى خود  به ارمغان مى آورند .

          * شما هم اكنون فعاليت انجمن را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

بسيار شاد مانم از اين كه انجمن به پيشرفت هاى قابل توجه اى رسيد ه است كه د ر گذشته به آن د ست نيافته بود .

          * اگر نظر و پيشنهادى در رابطه با انجمن و مجله آواى نگاه داريد، بفرماييد؟

من براى اولين بار كه با مجله شما آشنا شد م، بسيار لذت برد م. مطالبش بسيار مفيد  و عالى است و انسان خاموش را بيد ار مى كند ، و واقعاً تلاش زحمت كشان آن قابل تحسين است.

و اما پيشنهاد  مى د هم كه اگر براى تان ميسر است مطالب جد يد ى د ر رابطه با ورزش، كار و همين طور مشكلات جوانان و…. را د ر مجله تان بگنجانيد . د ر ضمن هرگز محبت ها و زحمات مرحوم باغچه بان را از ياد  نبريد  كه سر لوحه زند گى است.

* ضمن تشكر از شما كه در مصاحبه ما شركت نموديد، كلام آخرتان را بفرماييد؟

تشكر مى كنم و از شما ممنونم كه از اين ورزش ياد ى كرد يد . موفقيت روز افزون جوانان را د ر سايه  تند رستي از ايزد  منان خواستارم. موفق باشيد .

مصاحبه گنند گان: ليلا پيكانى، بهناز ستود ه و حامد  عابد ين زاد ه