• صفحه اصلی
 • >
 • پانزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۸۵

پانزدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۸۵

 • دوره پانزدهم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ۸۶/۱/۲۶ تا تاریخ۸۸/۱/۲۶  شماره روزنامه۸۶/۲/۱۵ ۱۸۱۱۰ .
 • بازرس اصلی: اشرف خجسته
 • بازرس علی البدل:  محمد بخشي
 • رئیس هيئت مديره:   لیلا اعتماد
 • نائب رئیس هيئت مديره: رضا محمودی
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • روابط عمومی:حامد عابدین زاده
 • مدیرعامل: علیرضا علیمردانی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: مسعود رزندي
 • عضو علي البدل هيئت مديره: فاطمه بصيري
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ۸۷/۳/۲۷ تا تاریخ۸۷/۴/۱۵ شماره روزنامه ۱۸۴۵۱٫
 • بازرس اصلی: اشرف خجسته
 • بازرس علی البدل:   محمد بخشي
 • مدیرعامل و رئیس هيئت مديره: لیلا اعتماد
 • نائب رئیس هيئت مديره: رضا محمودی
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • منشي: عليرضا عليمرداني
 • روابط عمومی:  حامد عابدین زاده
 • عضو علي البدل هيئت مديره: مسعود رزندي
 • عضو علي البدل هيئت مديره: فاطمه بصيري آقباش
 • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۸۶/۱۲/۱۲ تا تاریخ۸۸/۱۲/۱۲  شماره مجوز۷۰۰/۸۶/۵۲۸۳ .
 • نام صدور مجوز:  سازمان بهزیستی کشور
 • بازرس اصلی: اشرف خجسته
 • بازرس علی البدل: محمد بخشي
 • مدیرعامل و رئیس هيئت مديره: لیلا اعتماد
 • نائب رئیس هيئت مديره: رضا محمودی
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • منشي:  عليرضا عليمرداني
 • روابط عمومی: حامد عابدین زاده
 • عضو علي البدل هيئت مديره: مسعود رزندي
 • عضو علي البدل هيئت مديره:  فاطمه بصيري آقباش