اعلام تعداد متقاضیان مترجمین زبان اشاره ۹۶ نفر جهت واکسیناسیون کرونا به سازمان بهزیستی کشور