• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • اهمیت کاربرد واژه‌های مناسب در حوزه زبانهای اشاره به‌عنوان زبانهایی طبیعی و پیچیده (قسمت اول و قسمت دوم)

اهمیت کاربرد واژه‌های مناسب در حوزه زبانهای اشاره به‌عنوان زبانهایی طبیعی و پیچیده (قسمت اول و قسمت دوم)

 

قسمت اول

بهروز محمودی بختیاری (دکترای زبان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور انجمن خانوادة ناشنوایان ایران)

مریم مسگرخویی (دکترای زبان‌شناسی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

 

موضوع:

اهمیت کاربرد واژه‌های مناسب در حوزه زبانهای اشاره به‌عنوان زبانهایی طبیعی و پیچیده

 

فیلمبردار و تدوینگر: خانم زینب جاوید

مترجم: خانم فریناز کوه میشی

 

قسمت دوم (پایان)

کلیپ موضوع:
تفاوت بین مترجم و تسهیل گر ناشنوا