امور خیریه انجمن خانواده ناشنوایان جهت تأمین مایحتاج نیازمندان

امور خیریه انجمن خانواده ناشنوایان جهت تأمین مایحتاج نیازمندان در صدد ارائه مواد شوینده به خانواده های
بی بضاعت نموده است.
امیداست که بتوانیم با ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان کمک و یاری رسانده و رفاه نسبی را برایشان فراهم سازیم.

کمیته خیریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران