اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل فرشتگان

*** اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل فرشتگان ***

بدینوسیله به اطلاع کلیه هموطنان گرامی (شنوا و ناشنوا ) میرساند که متاسفانه در روزهای اخیر مشاهده شده عده ای با مقاصد سودجویانه و بدون مجوز اقدام به بخش اطلاعیه های منتصب به برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شبکه های مجازی برای برگزاری دوره های آموزش عالی “ویژه ناشنوایان ” کرده اند ! از این رو ،اعلام می شود که طبق بررسی های بعمل آمده از سازمان مرکزی ،اینگونه فراخوان ها هیچگونه ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی ندارند.

بعلاوه ،مقرر است برنامه های تحصیلی “ویژه ناشنوایان” در دانشگاه آزاد اسلامی با مجوزهای وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ،و دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،صرفا در “واحد بین المل فرشتگان” همراه با پیش بینی استانداردهای محیطی لازم از مهرماه ۱۳۹۸ در مقاطع کاردانی-کارشناسی-تحصیلات تکمیلی با یاری خداوند راه اندازی شوند.

دکتر علی مقداری
مسؤل راه اندازی واحد بین المللِ فرشتگان
دانشگاه آزاد اسلامی