معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در نشست با انجمن خانواده ناشنوايان ايران

گالری عکس

شعار راهبردي ” كوچك زيباست و بزرگ زيبا تر “
معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در نشست با انجمن خانواده ناشنوايان ايران، بر استاندارسازي فضا و تجهيزات براي ناشنوايان و ساير طيف هاي دانش آموزان با نياز هاي ويژه بر مبناي نظريه امتداد و سياست كوچك سازي دولت و بزرگ سازي تشكل هاي غير دولتي تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور دكتر حسيني در نشست با انجمن خانواده ناشنوايان ايران ، به نهضت آموزش زبان اشاره ، گسترش نگاه تلفيقي – فراگير ، مناسب سازي همه اجزاء و اركان تعليم و تربيت ناشنوايان ، استاندار سازي فضا و تجهيزات ، طرح جامع توسعه مشاركت ها ، اعمال سياست هاي ۱۰ گانه در حوزه گسترش كمي و كيفي تشكل ها و انجمن هاي فعال در حوزه دانش آموزان با نياز هاي ويژه ، رشد و گسترش تشكل هاي غير دولتي همدم و همدرد در كنار انجمن ها و تشكل هاي حامي ، تلاش در جهت تغيير نگرش جامعه و خانواده ها بر اساس نظريه دارايي محور و اقدام به استاندارسازي فضا و تجهيزات براي ناشنوايان و ساير طيف هاي دانش آموزان با نياز هاي ويژه بر مبناي نظريه امتداد و سياست كوچك سازي دولت و بزرگ سازي تشكل هاي غير دولتي تأكيد كرد.

وي در راستاي تحقق سياست كوچك زيباست و بزرگ زيباتر تصريح كرد: لازم است تحولات دولت ها را در عرصه جهاني بررسي نمائيم دولت ها ابتدا سياسي بودند بدين معني كه هيچ خدماتي ارائه نمي دادند فقط از منظر سياسي قلمرو حكومت دولت ها معين بود.

دكتر حسيني افزود: سپس دولت ها به دولت امنيتي تغيير شكل يافتند يعني ماليات مي گرفتند و امنيت را تأمين مي كردند در مرحله بعد دولت ها اقتصادي شدند كه در قلمرو هاي مختلف اقتصادي به مردم ارائه خدمت مي كردند و امروز دولت ها به دولت خدمتگزار تغيير شكل داده اند و نقطه مركزي دولت ها ارائه خدمت در عرصه هاي مختلف است كه البته موجب ايجاد بوروكراسي بزرگ و ناكارآمد مي شود.

وي همچنين ادامه داد: در عرصه جديد شعار كوچك سازي دولت و بزرگ سازي مردم از طريق تشكلهاي غير دولتي را مطرح كرده اند كه در اين راستا سازمان آموزش و پرروش استثنايي سياست «كوچك زيبا و بزرگ زيباتر» را پيگيري خواهد كرد و در مركز اين نگاه گسترش كمي و كيفي تشكلهاي غير دولتي همدم و همدرد و البته حامي خواهد بود كه در بسياري از قلمروهاي فعاليت سازمان در امتداد افزايي استاندارد هاي آموزش و پرورش و توانبخشي مي توانند ايفاي نقش نمايند.

دكتر حسيني با اشاره به تشكلهاي غير دولتي ناشنوايان در عرصه كمك به نهضت زبان اشاره بيان كرد: طرح تلفيقي – فراگير كه هم اكنون ۱۰ هزار دانش آموز ناشنوا را در مدارس پذيرا تحت پوشش دارد سال گذشته يك هزار نفر از دانش آموزان ناشنوا در مدارس خاص استثنايي كاسته شده و از ۶ هزار به ۵ هزار تقليل پيدا كرده در حاليكه در طرح فراگير تلفيقي اين تعداد به مرز ۱۰ هزار نفر بالغ شد.

وي در ادامه به برخي مباحث مثل محتوا هاي كتب مناسب سازي شده در دوره ها و پايه ها، تجهيز وسايل آموزشي و كمك آموزشي با نگاه گسترش طرح هاي مشاركت– خيرين، تغيير نگرش جامعه و خانواده ها به زبان اشاره و آموزش بريل، تلاش جهت رسمي شدن زبان اشاره از طريق مجلس و شوراهاي انقلاب فرهنگي نيز اشاره كرد.

منبع: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

۱۳۹۸/۱۱/۰۶