میم مثل مادر

انجمن خانواده ناشنوایان ایران آهنگ زیبای مادر (به زبان اشاره) که با همکاری اعضای محترم ناشنوا به صورت کلیپ ارائه گردیده، تقدیم حضور مادران فداکار می نماید.

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان