بدرقه ی زائران کربلایی ناشنوا

موسسه اوای ایمان بامدیریت اقای رفعتی روز پنجشنبه مورخ۹۷/۲/۱۳ تعدادی از ناشنوایان را راهی کربلاکردند.
این عزیزان از جلوی انجمن بدرقه وراهی کربلاشدند
باامید سفری پربار همراه بامعنویت وسلامت برای این عزیزان