این هفته به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، در مورد زبان اشاره، دغدغه های جامعه ناشنوایان ایران