به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان روی خط خبر در شبکه خبر در خصوص نیاز و مشکلات ناشنوایان

به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان
روی خط خبر در شبکه خبر در خصوص نیاز و مشکلات ناشنوایان
مهمانان دکتر نحوی نژاد معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
مهندس عابدین زاده رییس انجمن خانواده ناشنوایان ایران
رنگرزحق گوینده اخبار ناشنوایان

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت پایانی