• صفحه اصلی
  • >
  • دسته‌بندی نشده
  • >
  • احترام متقابل برای هر جامعه ای لازم است جامعه ناشنوایان هم برای کسب رفاه و دسترسی بهتر نیاز به تعامل و احترام به افراد شنوا دارد پس بیاید به حقوق هم احترام بگزاریم ناشنواها به حقوق شنواها (مترجمین) و شنواها هم به حقوق ناشنوایان.

احترام متقابل برای هر جامعه ای لازم است جامعه ناشنوایان هم برای کسب رفاه و دسترسی بهتر نیاز به تعامل و احترام به افراد شنوا دارد پس بیاید به حقوق هم احترام بگزاریم ناشنواها به حقوق شنواها (مترجمین) و شنواها هم به حقوق ناشنوایان.