دعوت از جامعه حقوقی ناشنوایان ایران جهت تشکیل شبکه با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور