برگزاری جلسه مجازی با مضمون افتتاحیه پروژه های مناسب سازی شده برای معلولان

نشست صمیمانه ی مجازی به طور همزمان با حضور شهردار محترم تهران آقای حناچی، معاونین و اعضای شورای شهر خانم دکتر بهرام نژاد و شهرداران مناطق مختلف تهران و حضور نماینده انجمن آقای مهندس عابدین زاده، خانم غضنفری و خانم کلانتریان “مترجم انجمن”