تقدیر و تشکر از همکاران انجمن و دادن حکم همکاری به ایشان