• صفحه اصلی
 • >
 • ششمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۳

ششمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۶۳

 • دوره ششم:
 • بر اساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۶۳/۸/۲۰ تا تاریخ۶۵/۸/۲۰  شماره مجوز۶۵۱۳-۱۲۶۴ .
 • نام صدور مجوز:   سازمان شهربانی کشور
 • بازرس اصلي:کریم رئیسی
 • بازرس علي البدل: رشید کنت
 • رئیس هيئت مديره: محمدرضا شاهپور هوشیار
 • نائب رئیس هيئت مديره: محمد طائب پور
 • عضو اصلي هيئت مديره: حمید عنایت
 • عضو اصلي هيئت مديره: مسعود رزندی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: اکبر حسن زاده
 • براساس رویت مجوز فعالیت از تاریخ۶۳/۴/۱۶ تا تاریخ۶۴/۴/۱۶  شماره مجوز۸۴۰/۱۱/۴۱ .
 • نام صدور مجوز:  سازمان بهزیستی کشور
 • رئیس هيئت مديره:   محمدرضا شاهپور هوشیار
 • عضو اصلي هيئت مديره: حمید عنایت
 • عضو اصلي هيئت مديره: مسعود رزندی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: اکبر حسن زاده
 • مدیرعامل:  محمد طائب پور