• صفحه اصلی
  • >
  • مصاحبه با آقای محمد  علی پور صمیمی

مصاحبه با آقای محمد  علی پور صمیمی

قهرمان ورزش (( کشتی، شنا، بوکس و پينگ پنگ))

          *لطفاً بیوگرافی خود را به طور کامل شرح دهید:

من محمد  على پور صمیمی هستم. كه از بد و تولد  ناشنوا بود م و یک براد ر ناشنوا نیز د ارم. پد ر و ماد رم هیچ گونه نسبت فامیلی باهم ند ارند . تحصیلاتم تا ششم ابتد ایی است. هم  اکنون بازنشسته چاپخانه د ولتی هستم و د ر گذشته نيز نجات غریق بود م.

                    *رشته ورزشی شما چیست؟ چگونه وارد این رشته ورزشی شدید؟ و چه مقاماتی را کسب کردید؟

من د ر ابتد ا به ورزش های گوناگون می پرد اختم. د ر سن ۱۵ سالگی به ورزش فوتبال روی آورد م که با یک سری مشکلات روبرو شد م. بنابراین این ورزش را کنار گذاشته و به ورزش  کشتی پرد اختم. سپس به ایتالیا د عوت شد م که به علت بیماری، نرفتم. بعد  از ۴ سال ورزش کشتی را ترک کرد ه و به ورزش بوکس روی آورد م وبه تمرین آن اد امه د اد م. د ر آن زمان من تنها قهرمان ناشنوای بوکس زن بود م که با شنوایان رقابت می کرد م. د ر این رشته ورزشی د ر مسابقات آن مقام د وم را کسب کرد م. ولی به علت ند اشتن المپیک مخصوص بوکس این رشته  ورزشی را کنار گذاشته و به ورزش شنا مشغول شد م. که به طور کل ۴ بار مقام د وم قهرمانی ( ۲ بار رقابت با افراد  شنوا و ۲ بار رقابت با افراد  ناشنوا ) را کسب کرد م.

د ر مسابقات پینگ پنگ  ۲۲  بار به مقام قهرمانی د ست یافتم و ۴ بار نیز د ر سال ۱۹۴۵ یوگسلاوی د ر مسابقات پینگ پنگ به مقام د وم نائل آمد م.

سال ۱۹۶۱ المپیاد  ناشنوایان آمریکا که ۳۴ کشور د ر مسابقات آن شرکت د اشتند  مقام یازد هم را کسب کرد م و د ر مسابقات شنای قورباغه به مقام هفتم رسید م.

سال ۱۹۶۵ سوئد  د ر مسابقات پینگ پنگ به مقامی نرسید م.

سال ۱۹۷۳ رومانی  د ر مسابقات واترپولو مقام پنجم را كسب كرد م.

سال ۱۹۸۱ د ر المپیاد  جهان ورزش د ر مسابقات  واترپولو به مقام سوم د ست یافتم.

سال ۱۹۸۳ جهان ورزش مقام د وم را از آن خود  نمود م.

سال۱۳۷۵  د ر مسابقات آسیای مالزی نیز به عنوان مربی پینگ پنگ فعالیت د اشتم و د ر کشور ایران به مقام د وم د ست یافتم. به طورکامل من ۲۵ سال مربیگری نمود م.

          *آیا در آن زمان باشگاهی برای فعالیت شما وجود داشت؟

د ر گذشته امجد یه،   باشگاه ما بود ؛ که د ر سال ۱۳۳۰، ۱۳ نفر ناشنوا  به فعالیت ورزشی می پرد اختند  که به د لایل مختلف فقط ۷ نفر باقی ماند ند  و د ر این باشگاه به فعالیت ورزشی خود اد امه د اد ند .

          *مؤسس این باشگاه چه کسی بود؟

آقای کریم رئیسی نیا بود  و اعضای گروه آن آقای مرتضی بنایی و…

          *شما با چه ورزشکاران ناشنوایی، هم دوره بودید؟

آقای رئیسی نیا، آقای مرتضی بنایی، آقای سید  رضا قلی شهید ی که بانی معرفی من به این رشته ورزشی بود ند . همچنین آقای ایلچی کبیر و زند ه یاد  آقای سرتیپی که رئیس سابق کانون نیز بود ؛ هم د وره بود م.

          *لطفاً مربیان خود را معرفی کنید؟

آقای پطروس مربی شنوایی که آموزش بوکس را بر عهد ه د اشت. همچنین آقایان؛ تاجیک، عزیزی و خد اد اد  که مربیان شنا و کشتی من بود ند .

          *آیا شما از مرحوم تختی خاطرهای دارید؟! لطفاً بیان کنید.

خیر، من با مرحوم تختی هم د وره نبود ه و فقط با مرحوم فرد ین د ر رشته کشتی  هم د وره بود م.

          *آیا شما قبلاً در انجمن خانواده ناشنوایان ایران فعالیت داشتید؟

خیر من د ر آن زمان فقط عضویت عمومی انجمن را د اشتم.

          *در حال حاضر فعالیت انجمن را چگونه ارزیابی میکنید؟

خیلی خوب است پیشرفت زیاد ی کرد ه و جای آن بزرگتر شد ه است.

          *نظر شما در رابطه با مجله آواي نگاه چيست؟

محتوایش بسیار عالیست. د ر رابطه با مرحوم باغچه بان و زند گی نامه ایشان و همچنین مشکلات ناشنوایان بحث و گفتگو د ارد .

                 *کمی در رابطه با خصوصیات اخلاقیتان بگویید؟

د لسوز هستم و د وست د ارم همیشه به همنوعان خود  کمک نمایم و این که د لم می خواهد  بیشتر به فکر هم باشیم، یکد یگر را یاری کنیم تا زند گی راحت را تجربه کنیم.

          *پیشنهاد و نظر شما در رابطه با انجمن خانواده ناشنوایان چیست؟

بسیار عالیست. پیشنهاد  د ارم برنامه تفریحی و مسافرت های شهر تهران و خارجه و… د ر لیست برنامه های انجمن خانواد ه ناشنوایان قرار بگیرد . همچنین مشکلات ناشنوایان را به جامعه شنوا و مسئولين گوشزد  نماید  و به د رد  آنها رسید گی شود .

          *ضمن تشکر از شما، کلام آخرتان را بفرمایید.

از زحمات بی د ریغ مسئولین و جوانان نشریه و … تشکر و سپاسگزاری می کنم و آیند ه ای زیبا و روشن را برایتان آرزو د ارم . موفق باشید .

مصاحبه گر: بهناز ستود ه و حامد عابد ين زاد ه