• صفحه اصلی
 • >
 • هفدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۹۲

هفدهمین دوره اعضای هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل سال ۱۳۹۲

 • دوره هفدهم:
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ؟ تا تاریخ ؟ شماره روزنامه ؟.
 • بازرس اصلی:  راویه بابایی قرمز چشمه
 • بازرس علی البدل:نعمت اله ملکی
 • رئیس هيئت مديره:  رضا محمودی
 • نائب رئیس هيئت مديره: حامد عابدین زاده
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • عضو اصلی هيئت مديره: علیرضا حضرت قلیزاده
 • عضو اصلی هيئت مديره: بهنام حائری هولیق
 • مدیرعامل: اکرم سلیمی ساریقه
 • عضو علي البدل هيئت مديره: علی اکبر رحیمی یزدی
 • عضو علي البدل هيئت مديره: بهرام جامه باف
 • بر اساس روزنامه رسمی کشور از تاریخ ؟ تا تاریخ ؟ شماره روزنامه ؟.
 • بازرس اصلی:   راویه بابایی قرمز چشمه
 • بازرس علی البدل:    نعمت اله ملکی
 • رئیس هيئت مديره:  رضا محمودی
 • نائب رئیس هيئت مديره: علیرضا حضرت قلیزاده
 • خزانه دار: محمدرضا تقوی
 • عضو اصلی هيئت مديره: علی اکبر رحیمی یزدی
 • عضو اصلی هيئت مديره: بهنام حائری هولیق
 • مدیرعامل: اکرم سلیمی ساریقه

عضو علي البدل هيئت مديره:              بهرام جامه با