جلسات اعضای هئیت امنای انجمن خانواده ناشنوایان ایران

به نام خدا
جلسه اعضای هئیت امنای انجمن خانواده ناشنوایان ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶ در محل ساختمان انجمن (سالن اجتماعات باغچه بان) و با دعوت قبل و آگهی در روزنامه کثیر الانتشار برگزار گردید.
در ابتدای جلسه گزارش فعالیت یک ساله قرائت گردید و سپس موارد ذیل یا اکثریت آراء به تصویب رسید.
۱) اضافه نمودان آقای فرید سلامتی رئیس هئیت مدیره انجمن ناشنوایان استان خوزستان و آقای کامران خسروی عضو هئیت مدیره انجمن ناشنوایان مازندران، به هئیت امنای انجمن ناشنوایان ایران (تعداد اعضای هئیت امنا از ۱۳ نفر به ۱۵ نفر افزایش یافت).
۲) بررسی آئین نامه خزانه داری.
۳) تصویب و اصلاح مواردی از اساسنامه.