دیدار دکتر گیتا موللی با هیات مدیره انجمن در محل انجمن

در روز سه شنبه ۱۸اردیبهشت ماه سال ۹۷ دکتر گیتا موللی رییس انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و مرکز فرانک با هیات مدیره انجمن خانواده ناشنوایان ایران در محل انجمن دیدار کردند. در این دیدار صمیمانه درمورد فعالیت یک ساله در انجمن، مسایل ناشنوایان و تبادل نظرات گفتگو گردید. سپس از فعالیت ها در زمینه توانبخشی و هنری در مرکز انجمن بازدید بعمل آمد.