اعلام رونمایی برنامه جدید گردشگری در نرم افزار ویژه ناشنوایان

 

*خبر ویژه*
با لطف خدا ویاری گروهی ازناشنوایان عزیز ایران نمونه ای از توانمندی آنان در نرم افزاری بانام “سفیرگردشگری تورنا” طراحی وپیاده سازی شده است
این نرم افزار ویژه ناشنوایان ایرانی وخارجی همراه بازبان اشاره ایرانی وبین المللی ارایه میگردد
انجمن ناشنوایان ایران این موفقیت را به جامعه ناشنوایان ایران تبریک گفته موفقیت بیشتراین عزیزان راآرزومنداست
(انجمن خانواده ناشنوایان ایران)