جهت واریز فطریه و کفاره

به اطلاع اعضای محترم ناشنوایان میرسانیم
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان جهت واریز فطریه و کفاره از دو راه میتوانید اقدام کنید.
۱_ در انجمن صندوقهای ویژه قرار داده شده است تا اعضای ناشنوایان مبالغ فطریه و کفاره را به صندوق بیاندازند.
۲- از طریق کارت به کارت
توجه:
مبالغ فطریه را به شماره کارت ۵۱۶۰-۲۹۸۳-۲۹۱۰-۵۰۲۲ بانک پاسارگاد

مبالغ کفاره را به شماره کارت ۰۳۵۲-۰۵۹۹-۰۷۱۱-۶۳۹۶ بانک سرمایه
به نام طیبه حجازی مسئول کمیته خیریه واریز کرده و به همراه فیش یا عکس به اطلاع ایشان برسانید.

با تشکر
کمیته امور خیریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران