میزگردآزاد،موضوع هم اندیشی و گفتگو در رابطه با نحوه برخورد با معلولین

گزارش میزگرد آزاد (در رابطه با شهرداری)
موضوع هم اندیش و گفتگو در رابطه با نحوه برخورد بامعلولین (توانیابان)
اینجانب خانم صادقی بعنوان نماینده انجمن، در راستای اهداف توانیابان، هم اندیش، نحوه برخورد با معلولان درجلسه ای با مضمون آزاد شرکت نمودم.
در جلسه فوق NGOها و انجمنهای مختلف از جمله انجمن MS، انجمن دیستروفی و … نیز حضور داشته و هر یک از نمایندگان به مسائل و مشکلات مربوطه پرداختند و راهکار و تجربه های مفید و ارزنده ارائه شد.
این جلسه ۹۷/۵/۳ راس ساعت ۱۹ لغایت ۲۰:۳۰ به طول انجامید.

 

روابط عمومی انجمن خانواده ناشنوایان ایران