جلسه با حضور معاون وزیر و رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

جلسه با حضور معاون وزیر و رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور آقای دکتر حسینی، معاونت محترم آموزشی سازمان آقای دکتر هداوندی، مشاور محترم ریاست سازمان خانم دکتر توکلی، مدیرکل محترم امور آموزشی سازمان دکتر عزیزی، کارشناس محترم سازمان خانم انصاری با انجمن خانواده ناشنوایان ایران آقای مهندس عابدین زاده، آقای رنگرز و خانم سلیمی و‌ شبکه ملی ناشنوایان ایران آقای مهندس مهدوی و خانم دکتر سیاوشی درخصوص لزوم آموزش و گسترش زبان اشاره ایرانی و‌ تشکیل کارگروه تخصصی با حضور همه صاحب نظران زبان اشاره ایرانی در آموزش و‌پرورش استثنایی که با موافقت ریاست محترم سازمان تصویب شد.